Reaktyvusis bitumo, asfalto modifikatorius B2Last®